TAILIEUCHUNG - Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch rửa Sorbitol 3% hoặc Natriclorid 0,9% trên một số chỉ số xét nghiệm trong phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt qua niệu đạo

Luận án trình bày tổng quan bệnh tăng sản lành tính tuyến tiền liệt; phương pháp phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt qua niệu đạo; một số điện giải chủ yếu và áp lực thẩm thấu huyết thanh; nghiên cứu trên thế giới và ở trong nước về biến đổi natri máu khi thực hiện TURP. | Luận án Tiến sĩ Y học Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch rửa Sorbitol 3 hoặc Natriclorid 0 9 trên một số chỉ số xét nghiệm trong phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt qua niệu đạo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 NGUYỄN VĂN ĐÁNG Nghiªn cøu nh h ëng cña dÞch röa sorbitol 3 hoÆc natriclorid 0 9 trªn mét sè chØ sè xÐt nghiÖm trong phÉu thuËt néi soi c t tuyÕn tiÒn liÖt qua niÖu o Chuyên ngành Gây mê hồi sức Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học 1. TS. Hoàng Văn Chương 2. . Nguyễn Phú Việt HÀ NỘI 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả Nguyễn Văn Đáng DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TSLTTTL Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt ALTT Áp lực thẩm thấu TTL Tuyến tiến liệt ASA American Society of Anesthesiologists Hội các nhà gây mê Hoa Kỳ TURP transurethral Nội soi cắt tuyến tiền liệt qua niệu đạo resection of the prostate Bipolar Lưỡng cực Bipolar-TURP Bipolar-transurethral resection of the prostate B-TURP Nội soi cắt tuyến tiền liệt qua niệu đạo với dao điện lưỡng cực Monopolar Đơn cực Monopolar- TURP Monopolar-transurethral resection of the M-TURP prostate Nội soi cắt tuyến tiền liệt qua niệu đạo với dao điện đơn cực TURP syndrome Transurethral resection of the prostate syndrome Hội chứng nội soi cắt tuyến tiền liệt qua niệu đạo hội chứng nội soi-hội chứng hấp thu dịch rửa BMI Body Mass Index chỉ số khối cơ thể BN Bệnh nhân BPH Benign Prostatic Hyperplasia TSLTTTL Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt BQ Bàng quang BQ-TTL Bàng quang-tuyến tiền liệt IPSS The International Prostate Symptom Score Thang điểm triệu chứng tuyến tiền liệt quốc tế ECG Electrocardiography điện tâm đồ GTTS Gây tê tủy sống HAĐMTB Huyết áp động mạch trung bình HATB Huyết áp trung bình SpO2 Bão hòa oxy mao mạch ngoại vi HA Huyết áp Hb- hemoglobin Huyết sắc tố Hct- hematocrit Thể

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.