TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu hiệu quả hồi sức chức năng tạng ở người chết não hiến tạng tiềm năng

Luận án nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở người chết não hiến tạng tiềm năng. Đánh giá hiệu quả các biện pháp hồi sức theo đích lên chức năng một số tạng ghép ở người chết não hiến tạng tiềm năng. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Y học Nghiên cứu hiệu quả hồi sức chức năng tạng ở người chết não hiến tạng tiềm năng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀ O TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 ĐÀO THỊ KIM DUNG NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ HỒI SỨC CHỨC NĂNG TẠNG Ở NGƯỜI CHẾT NÃO HIẾN TẠNG TIỀM NĂNG Chuyên ngành GÂY MÊ HỒI SỨC Mã số 62720122 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2019 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 Người hướng dẫn khoa học GS. TS. NGUYỄN QUỐC KÍNH Phản biện 1 . Phản biện 2 . Phản biện 3 . Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện vào hồi giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại 1. Thư viện Quốc Gia 2. Thư viện Viện NCKH Y Dược lâm sàng 108 3. Thư viện Bệnh viện HN Việt Đức 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Ghép tạng là chỉ định đ iều trị cuối cùng cho các bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối có cơ hội có một cuộc sống mới. Trên thế giới tất cả các nguồn tạng cũng chỉ đáp ứng được dưới 10 số bệnh nhân chờ ghép. Tại Việt Nam ước tính nguồn tạng hiến hiện nay chỉ đáp ứng được 5 nhu cầu ghép. Trong Luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác số 75 2006 QH11 và cho phép thực hiện luật từ 01 07 2007. Tạng hiến luôn thiếu nên bệnh nhân chết não chính là nguồn hiến chủ yếu. Nhưng từ tiềm năng cho đến hiến tạng thực sự còn rất ít vì có nhiều rào cản người chết não đã được đồng ý hiến tạng thực sự nhưng chức năng chưa đáp ứng được yêu cầu cho nên cần hồi sức tạng một người chết não hiến đa tạng nhưng đích hồi sức của mỗi tạng có thể khác nhau do đó phải hồi sức sao cho tối đa hóa các tạng đạt yêu cầu ghép. Các nghiên cứu tại Việt Nam mới đưa ra các phương án bảo vệ đơn tạng nên chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với mục đích hồi sức đa tạng theo đích để bảo vệ được nhiều tạng nhất. Vậy chúng tôi tiến hành Nghiên cứu hiệu quả hồi sức chức năng tạng ở người chết não hiến tạng tiềm năng với 2 mục tiêu 1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở người chết não hiến tạng tiềm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.