TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch rửa Sorbitol 3% hoặc Natriclorid 0,9% trên một số chỉ số xét nghiệm trong phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt qua niệu đạo

Luận án đánh giá biến đổi một số chất điện giải, áp lực thẩm thấu, glucose và hemoglobin máu ở bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt qua niệu đạo có dùng dịch rửa sorbitol 3% hoặc natriclorid 0,9%. Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và yếu tố liên quan ở bệnh nhân có biến đổi các chỉ số xét nghiệm. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Y học Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch rửa Sorbitol 3 hoặc Natriclorid 0 9 trên một số chỉ số xét nghiệm trong phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt qua niệu đạo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 NGUYỄN VĂN ĐÁNG Nghiªn cøu nh h ëng cña dÞch röa sorbitol 3 hoÆc natriclorid 0 9 trªn mét sè chØ sè xÐt nghiÖm trong phÉu thuËt néi soi c t tuyÕn tiÒn liÖt qua niÖu o Chuyên ngành Gây mê hồi sức Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2019 Công trình được hoàn thành tại Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108. Người hướng dẫn khoa học 1. TS. Hoàng Văn Chương 2. . Nguyễn Phú Việt Phản biện 1 Phản biện 2 Phản biện 3 Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện Lúc giờ phút ngày tháng năm 2019. Địa chỉ Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108 Có thể tìm hiểu luận án tại các thư viện - Thư Viện Quốc gia - Thư Viện Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay nội soi cắt tuyến tiền liệt qua niệu đạo vẫn là tiêu chuẩn tham khảo cho các phương pháp điều trị ngoại khoa rối loạn tiểu tiện đường tiểu dưới do TSLTTTL. Quá trình thực hiện phẫu thuật gắn liền với dịch rửa liên tục. Hấp thu dịch rửa vào hệ thống tuần hoàn làm biến đổi thể tích dịch cơ thể cùng với các chỉ số nội môi. Các loại dịch rửa được sử dụng gồm nước cất các dd chứa chất tan và các dịch rửa chứa điện giải. Từ năm 2012 nội soi cắt TTL bằng dao điện lưỡng cực với dịch rửa NaCl 0 9 được áp dụng ở nước ta. Dung dịch NaCl 0 9 là dịch truyền tĩnh mạch. Tuy nhiên môi trường tưới rửa khi nội soi cắt TTL khác với truyền tĩnh mạch và vì vậy dịch rửa natriclorid 0 9 ảnh hưởng như thế nào đến nồng độ các chất có trong máu Tác động của dịch rửa natriclorid 0 9 so với dịch rửa phổ biến ở Việt Nam trong nội soi cắt TTL có như nhau không Do vậy chúng tôi thực hiện đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của dịch rửa sorbitol 3 hoặc natriclorid 0 9 trên một số chỉ số xét nghiệm trong phẫu thuật nội soi .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.