TAILIEUCHUNG - Abstract of Medical Phd thesis: Anatomical research and clinical applications of masseter nerve in intermediate duration facial paralysis treatment

Following purposes course of masseteric nerve anatomy; evaluate results of the applications of masseteric nerve in surgical treatment of intermediate durationfacial paralysis. | Abstract of Medical Phd thesis Anatomical research and clinical applications of masseter nerve in intermediate duration facial paralysis treatment

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.