TAILIEUCHUNG - Summary of PhD thesis Medicine: Research on the safety and improvement of fertility of Y10 capsules

The thesis evaluated the safety and improvement of spermatogenesis of Y10 capsules in experimental animals; Effect of improving the fertility of capsules Y10 in patients with impaired sperm. | Summary of PhD thesis Medicine Research on the safety and improvement of fertility of Y10 capsules

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.