TAILIEUCHUNG - Effect of beverage industry effluent irrigation on growth and yield of barley

A field experiment was conducted in the premises of Pepsico Pvt. Ltd., near Bengaluru during 2012-13 to study the effect of beverage industry effluent on soil properties, growth and yield of barley with ten treatments replicated thrice using RCBD design. The beverage industry effluent was neutral in reaction, medium in electrical conductivity ( dSm-1 ), BOD ( mg L-1 ) and COD (143 mg L-1 ) but low in plant nutrients content. | Effect of beverage industry effluent irrigation on growth and yield of barley

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.