TAILIEUCHUNG - Review on Aggregatum onion (Allium cepa L. var. aggregatum Don.)

The genus Allium contains seven cultivated species of economic importance: the bulb onion (Allium cepa), aggregatum onion (A. cepa var. aggregatum L), shallot (A. cepa var. ascalonium), chive (A. schoenoprasum), Chinese chive (A. tuberosum), Japanese bunching onion (A. fistulosum), garlic (A. sativum), Leek (A. ampeloprasum var. porrum) and rakkyo (A. chinence). Of which, aggregatum onion Allium cepa var. aggregatum Don (2n= 16) is one of the important species of Allium vegetables as it forms an indispensable part of many diets, both vegetarian and non-vegetarian. Onion is valued for its bulbs having characteristic odour, flavor and pungency. | Review on Aggregatum onion Allium cepa L. var. aggregatum Don.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.