TAILIEUCHUNG - Prevalence of panton valentine Leukocidin (pvl) gene in methicillin resistant staphylococcus aureus isolated from market samples of chicken meat

The present study was conducted to evaluate the prevalence of Panton Valentine Leukocidin (pvl) in methicillin resistant S. aureus isolated from Chicken meat marketed in retail outlets in Chennai city, Tamil Nadu. A total of 120 meat samples were collected from different retail outlets and it was observed that (80/120) per cent of the samples were positive for the presence of S. aureus. | Prevalence of panton valentine Leukocidin pvl gene in methicillin resistant staphylococcus aureus isolated from market samples of chicken meat

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.