TAILIEUCHUNG - Management of Chilli (Capsicum annuum L.) thrips and mites using organics

Field experiments were conducted during kharif 2005, to study the effect of organic amendments on the activity of chilli thrips and mites. In the nursery, seedlings receiving vermicompost (500 g/m2) and neem cake (100 g/m2) resulted in higher seedling vigour index, comparable to the standard check. Subsequently these seedlings were transplanted in the main field amended with vermicompost ( t/ha), neem cake ( t/ha), combined application of vermicompost and neem cake at half dosages and standard check receiving inorganic fertilizers and plant protection. | Management of Chilli Capsicum annuum L. thrips and mites using organics

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.