TAILIEUCHUNG - Influence of abiotic factors on seasonal incidence of Brinjal shoot and fruit borer, Leucinodes orbonalis Guen. in varanasi region

A field experiment was carried out to investigate the seasonal incidence and influence under unprotected conditions of abiotic factors on infestation of shoot and fruit borer (Leucinodes orbonalis Guenee) in brinjal during Kharif 2013-14 and 2014-15 of Varanasi region. | Influence of abiotic factors on seasonal incidence of Brinjal shoot and fruit borer Leucinodes orbonalis Guen. in varanasi region

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.