TAILIEUCHUNG - An analysis of traditional dairy farming folkways and mores of Tamil Nadu State, India

Folkways and mores play a major role in traditional dairy farming. Hence an attempt was made to document the prevailing folkways and mores in traditional dairy farming in the areas where cattle population is high. Tirunelveli, Namakkal, Vellore and Thiruppur districts were selected for the study based on the highest livestock population. A sample of 240 farmers was interviewed through structured interview schedule to document the folkways and mores. | An analysis of traditional dairy farming folkways and mores of Tamil Nadu State India

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.