TAILIEUCHUNG - F2 generation and their parental performance of bread wheat (Triticum aestivum L.) under abiotic stress

The present investigation on mean performance and genetic parameters estimation was conducted on genetically dissimilar ten parents and their F2’s. | F2 generation and their parental performance of bread wheat Triticum aestivum L. under abiotic stress

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.