TAILIEUCHUNG - Varietal screening of french bean (Phaseolus vulgaris L.) varieties against spider mite, tetranychus urticae koch under field condition

An experiment was carried out to screen twelve French bean varieties against two spotted spider mite, T. urticae under open field condition. Among the twelve cultivars screened for their reaction to spider mite T. urticae, the descending order of these French bean varieties were as Gujarat Rajmah>Arka Komal> HUR-137 > IPR-98-5 >Suvidha>Arka Bold >ArkaAroop> IVFB-1 > HUR-203 > PDR-14 > HUR-15 > IPR-98-31. | Varietal screening of french bean Phaseolus vulgaris L. varieties against spider mite tetranychus urticae koch under field condition

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.