TAILIEUCHUNG - Screening of little millet germplasm against grain SMUT caused by Macalpinomyces sharmae

Three field trials were conducted during Kharif 2014 at experimental area of AICRP on Small millet, College of Agriculture, Rewa (.) to screen the little millet germplasm against grain smut under field conditions. | Screening of little millet germplasm against grain SMUT caused by Macalpinomyces sharmae

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.