TAILIEUCHUNG - Impact of fertility levels and bio-fertilizers on growth, yield and economics of Basmati rice

A field experiment was conducted at Agricultural Research Farm, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh during kharif season, 2015 to evaluate the effect of different NPK levels and bio-fertilizers on growth, yield attributes, yield and economics of basmati rice cv. HUBR 10-9. | Impact of fertility levels and bio-fertilizers on growth yield and economics of Basmati rice

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    143    0    21-07-2024
13    135    0    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.