TAILIEUCHUNG - Liên quan đề kháng kháng sinh với kết quả điều trị ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Trung ương Huế năm 2017 – 2018

Bài viết trình bày đánh giá tình hình đề kháng kháng sinh của một số vi khuẩn phân lập được ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế; đánh giá mối liên quan của đề kháng kháng sinh với kết quả điều trị ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết. | Liên quan đề kháng kháng sinh với kết quả điều trị ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Trung ương Huế năm 2017 2018 Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 5 - tháng 8 2019 Liên quan đề kháng kháng sinh với kết quả điều trị ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Trung ương Huế năm 2017 2018 Nguyễn Duy Bình1 Phan Trung Tiến2 Hoàng Trọng Hanh2 Mai Văn Tuấn2 Trần Xuân Chương1 1 Bộ môn Truyền nhiễm Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Bệnh viện Trung ương Huế Tóm tắt Nhiễm khuẩn huyết là bệnh nhiễm khuẩn nặng. Biện pháp điều trị chủ yếu là kháng sinh. Tuy nhiên tỷ lệ đề kháng kháng sinh rất cao và liên quan đến kết quả điều trị. Mục tiêu Đánh giá tình hình đề kháng kháng sinh của một số vi khuẩn phân lập được ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế đánh giá mối liên quan của đề kháng kháng sinh với kết quả điều trị ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết. Đối tượng và phương pháp Nghiên cứu tiến cứu 60 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết được chẩn đoán theo tiêu chuẩn của Hội nghị đồng thuận quốc tế lần thứ 3-Sepsis 3 và có kết quả kháng sinh đồ từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018. Kết quả và kết luận Tác nhân gây bệnh nhiễm khuẩn huyết hiện nay chủ yếu là S. suis Burkhoderiae spp. và E. coli. E. coli đề kháng cephalosporin thế hệ 3 4 và nhóm quinolone trên 75 đề kháng imipenem 11 1 tỷ lệ sinh ESBL là 60 . S. suis đề kháng ampicilline 11 1 chưa ghi nhận tình trạng đề kháng ceftriaxone và vancomycine. Chưa ghi nhận Burkholderiae spp. đề kháng với ceftazidime tuy nhiên đề kháng với cefepime và amoxicillin acid clavulanic là 42 9 và 55 6 đề kháng với imipenem và meropen- em với tỷ lệ 20 . Các trường hợp tử vong trong nghiên cứu này liên quan đến E. coli và K. pneumoniae. Tỷ lệ tử vong xin về ở nhóm bệnh nhân nhiễm vi khuẩn đề kháng kháng sinh cao hơn so với nhóm nhạy cảm. Từ khoá nhiễm khuẩn huyết đề kháng kháng sinh Abstract Relationship of antibiotic resistance to results of treatment in sep- sis patients in Hue

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.