TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu đặc điểm hình thái mô mềm mặt nghiêng trên sinh viên trường Đại học Y Dược Huế

Bài viết trình bày khảo sát đặc điểm hình thái mô mềm mặt nghiêng và xác định một số chỉ số, kích thước mô mềm khuôn mặt của sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế. | Nghiên cứu đặc điểm hình thái mô mềm mặt nghiêng trên sinh viên trường Đại học Y Dược Huế Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 4 - tháng 7 2019 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI MÔ MỀM MẶT NGHIÊNG TRÊN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ Nguyễn Lê Minh Trang Nguyễn Toại Phan Anh Chi Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Khảo sát đặc điểm hình thái mô mềm mặt nghiêng và xác định một số chỉ số kích thước mô mềm khuôn mặt của sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 183 sinh viên trường Đại học Y Dược Huế gồm 81 nam và 102 nữ. Đối tượng nghiên cứu được chụp ảnh chuẩn hóa mặt nghiêng để xác định đặc điểm hình thái mô mềm mặt khuôn mặt. Kết quả Hầu hết các góc mô mềm mặt nghiêng ở nam nhỏ hơn ở nữ ngoại trừ góc cằm cổ và góc hai môi ở nam lớn hơn ở nữ. Sự khác biệt giữa nam và nữ có ý nghĩa thống kê p lt 0 05 ở giá trị góc lồi mặt qua mũi góc cằm cổ góc mũi trán và góc môi cằm. Kiểu mặt lồi chiếm 94 0 . Kết luận Hầu hết các góc mô mềm mặt nghiêng ở nam nhỏ hơn ở nữ ngoại trừ góc cằm cổ và góc hai môi. Kiểu mặt nghiêng lồi chiếm đa số. Từ khóa nhân trắc học hình thái mô mềm mặt nghiêng ảnh kỹ thuật số. Abstract TO INVESTIGATE THE LATERAL MORPHOLOGY FEATURES OF THE SOFT TISSUES FACIAL PROFILE OF STUDENTS AT HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY Nguyen Le Minh Trang Nguyen Toai Phan Anh Chi Faculty of Odonto Stomatology Hue Univeristy of Medicine and Pharmacy Hue University Background To survey the lateral morphology features of the soft tissues facial profile and identify some indicators size of facial soft tissue of students at Hue University of Medicine and Pharmacy. Materials and methods Cross-sectional description research on 183 students of Hue University of Medicine and Pharmacy including 81 males and 102 females. The subjects .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.