TAILIEUCHUNG - Nhận biết sớm trẻ có nguy cơ với rối loạn tăng động giảm chú ý dựa trên thang đo Vanderbilt ADHD dành cho giáo viên và bố mẹ

Bài viết trình bày xác định tỷ lệ và một số yếu tố liên quan với rối loạn tăng động giảm chú ý ở học sinh tiểu học dựa trên thang đo Vanderbilt ADHD dành cho giáo viên và bố mẹ. | Nhận biết sớm trẻ có nguy cơ với rối loạn tăng động giảm chú ý dựa trên thang đo Vanderbilt ADHD dành cho giáo viên và bố mẹ Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 4 - tháng 7 2019 NHẬN BIẾT SỚM TRẺ CÓ NGUY CƠ VỚI RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý DỰA TRÊN THANG ĐO VANDERBILT ADHD DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ BỐ MẸ Lê Đình Dương1 Võ Văn Thắng1 Nguyễn Thị Mai2 Võ Thị Hân1 Nguyễn Hữu Châu Đức1 Hoàng Hữu Hải1 Đặng Ngọc Thanh Thảo3 1 Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu Đà Nẵng 3 Trung tâm Y tế học đường tỉnh Thừa Thiên Huế Tóm tắt Mục tiêu Xác định tỷ lệ và một số yếu tố liên quan với rối loạn tăng động giảm chú ý ở học sinh tiểu học dựa trên thang đo Vanderbilt ADHD dành cho giáo viên và bố mẹ. Phương pháp Thiết kế mô tả cắt ngang trên 564 học sinh tiểu học được chọn ngẫu nhiên từ 4 trường tiểu học tại thành phố Huế. Thang đo Vanderbilt ADHD dành cho giáo viên và bố mẹ được sử dụng để nhận biết trẻ có nguy cơ với RLTĐGCY. Kết quả Tỷ lệ có nguy cơ với RLTĐGCY là 4 1 2 44 - 5 72 trong đó 4 6 và 4 8 lần lượt dựa trên đánh giá của giáo viên và bố mẹ. RLTĐGCY thường gặp hơn ở học sinh nam OR adj 4 64 KTC 95 1 53 - 14 05 và nhóm không có bạn thân OR adj 5 11 KTC 95 2 13 12 24 . Kết luận Thang đo Vanderbilt ADHD dành cho giáo viên và bố mẹ là công cụ có thể xem xét sử dụng để phát hiện sớm trẻ có có nguy cơ với RLTĐGCY. Từ khóa Rối loạn tăng động giảm chú ý Vanderbilt ADHD giáo viên bố mẹ học sinh tiểu học. Abstract EARLY RECOGNIZATION OF THE CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER BY VANDERBILT ADHD RATING SCALE FOR TEACHERS AND PARENTS Le Dinh Duong1 Vo Van Thang1 Nguyen Thi Mai2 Vo Thi Han1 Nguyen Huu Chau Duc1 Hoang Huu Hai1 Dang Ngoc Thanh Thao3 1 Hue University of Medicine and Pharmacy Hue University 2 Danang Lien Chieu Medical Central 3 Trung tâm Y tế học đường tỉnh Thừa Thiên Huế Objectives The study aims to explore the prevalence of attention deficit hyperactivity disorder and to examine the associated factors

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.