TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu tỉ lệ tiền tăng huyết áp và mối liên quan với rối loạn lipid máu ở người trưởng thành tỉnh Quảng Nam

Tiền tăng huyết áp (THA) chiếm tỷ lệ cao và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa có hệ thống quản lý và dự phòng đối với tiền THA. Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ tiền THA và tìm hiểu mối liên quan giữa rối loạn lipid máu với tiền THA tại tỉnh Quảng Nam. | Nghiên cứu tỉ lệ tiền tăng huyết áp và mối liên quan với rối loạn lipid máu ở người trưởng thành tỉnh Quảng Nam Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 4 - tháng 7 2019 NGHIÊN CỨU TỈ LỆ TIỀN TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TỈNH QUẢNG NAM Tô Mười1 2 Hoàng Khánh3 Huỳnh Văn Minh3 1 Nghiên cứu sinh Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam 3 Bộ môn Nội Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Tiền tăng huyết áp THA chiếm tỷ lệ cao và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa có hệ thống quản lý và dự phòng đối với tiền THA. Mục tiêu Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ tiền THA và tìm hiểu mối liên quan giữa rối loạn lipid máu với tiền THA tại tỉnh Quảng Nam. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả và bệnh chứng các đối tượng có độ tuổi 25 có hộ khẩu đang sinh sống tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả Năm 2017 nghiên cứu đối tượng trên 25 tuổi ở địa bàn tỉnh Quảng Nam có đối tượng thuộc nhóm huyết áp tối ưu chiếm 37 7 994 đối tượng được chẩn đoán tiền THA chiếm 30 7 và đối tượng THA chiếm 31 6 . Các rối loạn lipid như tăng cholesterol máu tăng triglyceride máu tăng LDL-C máu chiếm tỉ lệ cao hơn có ý nghĩa giữa nhóm tiền THA so với nhóm HA tối ưu. Theo phân tích logistic đa biến cho thấy mối liên quan giữa rối loạn lipid máu và tiền THA tăng triglyceride OR 1 41 KTC95 1 13 - 1 75 p 0 002 tăng LDL-C OR 1 42 KTC95 1 03 - 1 97 p 0 034 . Diện tích dưới đường cong ROC của triglyceride cholesterol LDL-C lần lượt là 0 578 0 566 0 549. Tồn tại mối tương quan thuận giữa triglyceride cholesterol và LDL-C máu với sự thay đổi của HATT HATTr HATB. Kết luận Tỷ lệ tiền THA được ghi nhận ở tỉnh Quảng Nam Việt Nam là 30 7 . Các yếu tố lipid máu như cholesterol triglyceride LDL-C có liên quan đáng kể đến tỉ lệ mắc tiền THA. Từ khóa Lipid - Tiền tăng huyết áp Abstract STUDY ON PRE-HYPERTENSION PREVALENCE AND RELATIONSHIP WITH DYSLIPIDEMIA IN ADULTS AT

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.