TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu tỷ lệ tiền tăng huyết áp và sự liên quan với các yếu tố nguy cơ tim mạch ở người trưởng thành tỉnh Quảng Nam

Tiền tăng huyết áp (THA) chiếm tỷ lệ cao và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa có hệ thống quản lý và can thiệp đối với tiền THA. Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ tiền THA và tìm hiểu mối liên quan giữa tiền THA với các yếu tố nguy cơ tim mạch tại tỉnh Quảng Nam. | Nghiên cứu tỷ lệ tiền tăng huyết áp và sự liên quan với các yếu tố nguy cơ tim mạch ở người trưởng thành tỉnh Quảng Nam Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 4 - tháng 7 2019 NGHIÊN CỨU TỶ LỆ TIỀN TĂNG HUYẾT ÁP VÀ SỰ LIÊN QUAN VỚI CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TỈNH QUẢNG NAM Tô Mười1 2 Hoàng Khánh3 Huỳnh Văn Minh3 1 Nghiên cứu sinh Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Nam 3 Bộ môn Nội Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Tiền tăng huyết áp THA chiếm tỷ lệ cao và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa có hệ thống quản lý và can thiệp đối với tiền THA. Mục tiêu Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ tiền THA và tìm hiểu mối liên quan giữa tiền THA với các yếu tố nguy cơ tim mạch tại tỉnh Quảng Nam. Đối tượng tuổi 25 có hộ khẩu đang sinh sống tại tỉnh Quảng Nam. Phương pháp Nghiên cứu mô tả và bệnh chứng. Kết quả Năm 2017 nghiên cứu đối tượng có đối tượng thuộc nhóm huyết áp tối ưu chiếm 37 7 994 đối tượng tiền THA chiếm 30 7 và đối tượng THA chiếm 31 6 . Các yếu tố nguy cơ tim mạch như thừa cân béo phì tiền sử gia đình tăng huyết áp lạm dụng rượu bia hút thuốc lá đái tháo đường tăng cholesterol máu tăng triglycerid máu tăng LDL-C máu gặp nhiều hơn có ý nghĩa tại nhóm tiền THA so với nhóm HA tối ưu. Theo phân tích logistic đa biến cho thấy mối liên quan giữa yếu tố nguy cơ tim mạch và tiền THA lạm dụng rượu bia OR 1 68 KTC95 1 29-2 20 p lt 0 001 đái tháo đường OR 3 39 KTC95 1 32-8 65 p 0 011 tăng triglyceride OR 1 41 KTC95 1 13 - 1 75 p 0 002 tăng LDL-C OR 1 42 KTC95 1 03 - 1 97 p 0 034 . Tồn tại mối tương quan thuận giữa các yếu tố nguy cơ tim mạch như BMI vòng bụng glucose máu cholesterol máu triglyceride máu LDL-C máu với sự thay đổi của HA tâm thu HA tâm trương HA trung bình. Kết luận Tỷ lệ tiền THA được ghi nhận ở tỉnh Quảng Nam Việt Nam là 30 7 . Các yếu tố nguy cơ như lạm dụng rượu bia đái tháo đường tăng triglyceride tăng LDL-C có liên quan .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.