TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu đặc điểm thực vật và hoạt tính ức chế enzyme acetylcholinesterase của hai loài Leea sp. - họ Gối hạc (Leeaceae)

Các loài thuộc chi Leea, họ Gối hạc được báo cáo có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, giảm đau, kháng khuẩn, được sử dụng để điều trị đau nhức xương khớp, phong thấp, các bệnh về tiêu hóa, ung thư. Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm thực vật và hoạt tính ức chế enzyme Acetylcholinesterase của hai loài thuộc chi Leea. | Nghiên cứu đặc điểm thực vật và hoạt tính ức chế enzyme acetylcholinesterase của hai loài Leea sp. - họ Gối hạc Leeaceae Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 4 - tháng 7 2019 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ HOẠT TÍNH ỨC CHẾ ENZYME ACETYLCHOLINESTERASE CỦA HAI LOÀI LEEA SP. - HỌ GỐI HẠC LEEACEAE Lê Thị Bích Hiền Lê Thị Minh Quý Khoa Dược Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Các loài thuộc chi Leea họ Gối hạc được báo cáo có tác dụng chống viêm chống oxy hóa giảm đau kháng khuẩn được sử dụng để điều trị đau nhức xương khớp phong thấp các bệnh về tiêu hóa ung thư. Mục tiêu Nghiên cứu đặc điểm thực vật và hoạt tính ức chế enzyme Acetylcholinesterase của hai loài thuộc chi Leea. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Hai loài Leea rubra Blume ex Spreng. và Leea curtisii King. họ Gối hạc được xác định đặc điểm soi bột đặc điểm vi phẫu bằng phương pháp nhuộm kép xác định hoạt tính ức chế enzyme Acetylcholinesterase theo phương pháp của Ellman. Kết quả Đã xác định đặc điểm vi phẫu soi bột của 2 loài nghiên cứu dịch chiết toàn phần và dịch chiết các phân đoạn 2 loài nghiên cứu có tác dụng ức chế enzyme Acetylcholinesterase ở mức độ trung bình với giá trị IC50 trong khoảng 42 44 - 97 96 µg ml. Kết luận Đề tài đã góp phần tiêu chuẩn hóa dược liệu về mặt vi học và xác định hoạt tính ức chế enzyme Acetylcholinesterase của hai loài thuộc chi Leea. Từ khóa Acetylcholinesterase Leea rubra Leea curtisii vi phẫu soi bột. Abstract STUDY ON BOTANICAL CHARACTERISTICS AND ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITORY ACTIVITY OF TWO SPECIES LEEA SP. - LEEACEAE Le Thi Bich Hien Le Thi Minh Quy Faculty of Pharmacy Hue University of Medicine and Pharmacy Hue University Background The species belonging to the genus Leea Leeaceae are reported to have anti-inflammatory antioxidant analgesic antibacterial effects and have been used to treat osteoarthritis pain rheumatism digestive and cancer diseases. The project aims to study botanical characteristics and .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.