TAILIEUCHUNG - So sánh hiệu quả của trâm quay liên tục Hyflex và trâm tay thông thường trong điều trị nội nha ở ống tuỷ ngoài gần của răng cối lớn thứ nhất hàm dưới

So sánh thời gian sửa soạn, kết quả tạo hình ống tủy về sự thay đổi độ cong ống tủy và chiều dài làm việc, kết quả trám bít ống tủy sau khi sửa soạn bằng trâm quay Hyflex và trâm tay thông thường tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. | So sánh hiệu quả của trâm quay liên tục Hyflex và trâm tay thông thường trong điều trị nội nha ở ống tuỷ ngoài gần của răng cối lớn thứ nhất hàm dưới Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 2 - tháng 4 2019 SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA TRÂM QUAY LIÊN TỤC HYFLEX VÀ TRÂM TAY THÔNG THƯỜNG TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI NHA Ở ỐNG TUỶ NGOÀI GẦN CỦA RĂNG CỐI LỚN THỨ NHẤT HÀM DƯỚI Trần Tấn Tài Lê Thị Quỳnh Thư Lê Hà Thuỳ Nhung Khoa Răng - Hàm - Mặt Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Mục tiêu So sánh thời gian sửa soạn kết quả tạo hình ống tuỷ về sự thay đổi độ cong ống tuỷ và chiều dài làm việc kết quả trám bít ống tuỷ sau khi sửa soạn bằng trâm quay Hyflex và trâm tay thông thường tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu được thực hiện trên 20 răng cối lớn thứ nhất hàm dưới bị bệnh lý tuỷ răng và mô quanh chóp của 20 bệnh nhân lứa tuổi từ 15-60 được chỉ định điều trị nội nha không phẫu thuật tại Khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế gồm 20 ống tuỷ ngoài gần được chia thành 2 nhóm nhóm 1 10 ống tuỷ sửa soạn ống tuỷ bằng trâm quay Hyflex và nhóm 2 10 ống tuỷ sửa soạn ống tuỷ bằng trâm tay NiTiflex theo kỹ thuật hướng dẫn bởi nhà sản xuất. Đánh giá sự thay đổi độ cong và chiều dài làm việc dựa trên Xquang cận chóp trước và sau khi sửa soạn. Thời gian sửa soạn ghi nhận bằng đồng hồ bấm giây. Các răng sau khi sửa soạn được khám lâm sàng và chụp X quang cận chóp để theo dõi sau 1 tuần và 3 tháng. Thiết kế nghiên cứu theo phương pháp thử nghiệm lâm sàng tiến cứu so sánh nhóm. Các số liệu của nghiên cứu được xử lý thống kê bằng phần mềm SPSS . Kết quả Nghiên cứu cho thấy trâm máy Hyflex sửa soạn ống tủy nhanh và duy trì độ cong ống tủy ban đầu tốt hơn trâm tay NiTiflex p lt 0 05 . Cả 2 loại trâm này đều duy trì tốt chiều dài làm việc p gt 0 05 tai biến khấc ống tuỷ đều gặp ở 1 trường hợp cho mỗi nhóm nghiên cứu 1 trường hợp gãy trâm NiTiflex và không có tai biến khoan thủng hay làm loe chóp răng. Kết quả

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.