TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu thông số VP siêu âm tim trong đánh giá chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp

Đánh giá thông số vận tốc lan truyền siêu âm M-mode màu (Vp) và tìm hiểu mối liên quan và tương quan giữa Vp với các thông số chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp. | Nghiên cứu thông số VP siêu âm tim trong đánh giá chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 2 - tháng 4 2019 NGHIÊN CỨU THÔNG SỐ VP SIÊU ÂM TIM TRONG ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP Hoàng Nhật Hậu1 Nguyễn Anh Vũ2 1 Bệnh viện trung ương Huế 2 Bộ môn Nội Trường đại học Y Dược Đại họcHuế Tóm tắt Mục tiêu Đánh giá thông số vận tốc lan truyền siêu âm M-mode màu Vp và tìm hiểu mối liên quan và tương quan giữa Vp với các thông số chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên 51 bệnh nhân đã được chẩn đoán THA nhập viện và làm siêu âm tim tại Khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả Giá trị Vp đạt được trên nhóm nghiên cứu là 63 34 28 22 cm s. Nhóm có phì đại thất trái 62 68 28 08 cm s thấp hơn so với nhóm không có phì đại thất trái 64 29 29 08 cm s p gt 0 05 . Vp giảm dần theo mức độ rối loạn chức năng tâm trương trong đó giảm rõ nhất khi có rối loạn chức năng tâm trương độ 2 Vp 36 18 4 17 cm s so với độ 1 là 55 65 21 43 cm s. Vp có mối tương quan thuận mức độ vừa với vận tốc tối đa sóng E r 0 304 p lt 0 05 và tỷ lệ sóng E A r 0 319 p lt 0 05 . Ngoài ra Vp còn tương quan nghịch với độ dày vách liên thất r - 0 372 p lt 0 01 và thành sau thất trái r - 0 347 p lt 0 01 . Kết luận Vận tốc lan truyền M-mode màu Vp có thể xem như là một thông số siêu âm tim bổ sung cho các thông số siêu âm Doppler tim khác để phát hiện những biến đổi chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp. Thông số này có giá trị nhận diện giảm chức năng tâm trương độ 2 trở lên. Từ khóa tăng huyết áp THA rối loạn chức năng tâm trương RLCNTTr vận tốc lan truyền M-mode màu Vp Abstract COLOR M-MODE PROPAGATION VELOCITY VP TO ASSESS THE LEFT VENTRICULAR DIASTOLIC FUNCTION IN HYPERTENSION PATIENTS Hoang Nhat Hau1 Nguyen Anh Vu2 1 Hue Central Hospital 2 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.