TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu mối liên quan giữa đa hình C677T của gene MTHFR với sẩy thai liên tiếp ở phụ nữ Việt Nam

Sẩy thai liên tiếp là một vấn đề sức khỏe quan trọng trong sản khoa. Đề tài này nhằm khảo sát mối liên quan giữa đa hình C677T của gene MTHFR với sẩy thai liên tiếp. | Nghiên cứu mối liên quan giữa đa hình C677T của gene MTHFR với sẩy thai liên tiếp ở phụ nữ Việt Nam Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 1 - tháng 2 2019 NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐA HÌNH C677T CỦA GENE MTHFR VỚI SẨY THAI LIÊN TIẾP Ở PHỤ NỮ VIỆT NAM Lê Thanh Nhã Uyên Hà Thị Minh Thi Nguyễn Viết Nhân Bộ môn Di truyền Y học Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Sẩy thai liên tiếp là một vấn đề sức khỏe quan trọng trong sản khoa. Trong những năm gần đây ngày càng có nhiều nhiên cứu cho thấy vai trò của yếu tố di truyền trong cơ chế bệnh sinh của sẩy thai liên tiếp. Một số nghiên cứu đã công bố đa hình C677T của gene MTHFR là một yếu tố nguy cơ của sẩy thai liên tiếp. Tuy nhiên kết quả công bố này vẫn còn nhiều tranh cãi. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm khảo sát mối liên quan giữa đa hình C677T của gene MTHFR với sẩy thai liên tiếp. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu được thực hiện trên 100 phụ nữ không có tiền sử sẩy thai và 52 phụ nữ có tiền sử sẩy thai liên tiếp. Các kiểu đa hình tại vị trí C677T được xác định bằng kỹ thuật PCR-RFLP. Kết quả Tỷ lệ đa hình 677CC 677CT và 677TT ở nhóm phụ nữ có tiền sử sẩy thai liên tiếp lần lượt là 65 4 30 8 3 8 trong khi tỷ lệ các đa hình này ở nhóm chứng là 86 12 và 2 χ2 8 83 p 0 012 . Kiểu gene 677CT làm tăng nguy cơ bị sẩy thai liên tiếp gấp 3 37 lần so với kiểu gene 677CC 95 CI 1 44 7 87 p 0 0049 . Kiểu gene 677CT 677TT làm tăng nguy cơ bị sẩy thai liên tiếp gấp 3 25 lần so với kiểu gene 677CC 95 CI 1 46 7 26 p 0 004 và allele T làm tăng nguy cơ cao gấp 2 74 lần so với allele C 95 CI 1 55 5 55 p 0 005 . Từ khóa gene MTHFR sẩy thai liên tiếp C677T Abstract ASSOCIATIONOF C677T POLYMORPHISMS OF MTHFR GENE WITH RECURRENT PREGNANCY LOSS IN VIETNAMESE WOMAN Le Thanh Nha Uyen Ha Thi Minh Thi Nguyen Viet Nhan Department of Medical Genetics Hue University of Medicine and Pharmacy Background Recurrent pregnancy loss is a major concern in gynecology. Recently many papers have showed the .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.