TAILIEUCHUNG - Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 3: Bộ biến đổi điều khiển pha

Bài giảng Điện tử công suất và ứng dụng (Mạch điện tử công suất, điều khiển và ứng dụng) - Chương 3: Bộ biến đổi điều khiển pha. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nguyên lý điều khiển pha, điều khiển pha áp xoay chiều, chỉnh lưu Diot, chỉnh lưu điều khiển pha, mạch phát xung điều khiển pha. Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Điện tử cơng suất và ứng dụng Mạch điện tử cơng suất điều khiển và ứng dụng - Chương 3 Bộ biến đổi điều khiển pha Slides ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi 2 37 ch3 DK pha ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi NGUYÊN LÝ ĐIỀU KHIỂN PHA Chương 3 BỘ BIẾN ĐỔI BBĐ ĐIỀU KHIỂN PHA 1. Thyristor - ngắt điện làm việc với nguồn xoay chiều 1. Nguyên lý điều khiển pha Thí nghiệm Lập mạch điện như hình 2. Điều khiển pha áp xoay chiều iG 0 TRIAC sẽ dẫn điện ON dòng qua tải cùng dạng với áp. 3. Chỉnh lưu diod không điều khiển iG 0 TRIAC sẽ tắt OFF khi dòng áp qua zero. 4. Chỉnh lưu điều khiển pha gt TRIAC và SCR là phần tử có thể đóng ngắt ở điện AC. 5. Mạch phát xung điều khiển pha Điều khiển ON -OFF T1 T2 io T v R G v Điề u khiể n Hình Dạng áp ra điều khiển ON OFF Hình TRIAC làm việc với nguồn AC a có đóng ngắt lúc áp qua zero b tải R 3 37 ch3 DK pha ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi 4 37 ch3 DK pha ĐTCS amp ƯD Được phép mang vào phòng thi Nhận xét 2. Khảo sát sơ đồ điều khiển pha 1 SCR - Thyristor có thể đóng ngắt mạch điện xoay chiều a. Khảo sát với tải R áp nguồn hình sin u U 2 sin wt - Khái niệm chuyển mạch lưới line commutation . T1 i o uo - ĐIỀU KHIỂN ON-OFF Điều u io u còn gọi là điều khiển toàn chu kỳ khiển o R 2 u 0 wt integral cycle control . α γ π α a - Để điều khiển khiển áp ra i wt Trị trung bình áp ra G1 ta dùng ĐIỀU KHIỂN PHA 1 2π Hình Áp ra điều khiển pha tải trở UO 2π 0 uO .dwt 2π wt π ĐN điều khiển pha 1 π U 2 u - Thyristor làm việc 1 phần chu kỳ bán kỳ của nguồn AC UO 2π α 2π cos α 1 U2 T1 b - ĐK áp ra bằng cách thay đổi góc điều khiển α góc thông chậm Nguyên lý xếp chồng IO UO R Trị số hiệu dụng áp ngỏ ra 2π π π U oR uo2 .dwt α u .dwt U π α sin 1 1 2 1 2 2π 0 2π π U oR U 1 2π α 1 cos 2wt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.