TAILIEUCHUNG - Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm: Bài 8 - GV. Trương Phước Lộc

Bài giảng "Công cụ kiểm thử phần mềm - Bài 8: Kiểm thử tự động" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm thử tự động, tổng quan selenium, selenium IDE, selenium web driver. | Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm Bài 8 - GV. Trương Phước Lộc Bài 8 Kiểm thử tự động Công cụ kiểm thử phần mềm Bộ môn Công nghệ phần mềm Nội dung Kiểm thử tự động Tổng quan Selenium Selenium IDE Selenium WebDriver Công cụ kiểm thử phần mềm 2 2 4 15 Đặt vấn đề Bạn là một tester giỏi bạn thiết kế các testcase tốt và thực hiện cẩn thận chúng nhưng còn thời gian và tiền bạc thì sao Again Again and again I have to do this test again. How about my girlfriend Công cụ kiểm thử phần mềm 3 2 4 15 Định nghĩa Kiểm thử tự động automated testing là sử dụng công cụ để thực hiện tự động một phần hoặc toàn bộ quy trình kiểm thử và kiểm tra kết quả mà không cần sự can thiệp của con người Công cụ kiểm thử phần mềm 4 2 4 15 Lợi ích Tiết kiệm thời gian và công sức Giảm sự nhàm chán và sai xót Nâng cao mức độ phủ của test suits Có thể sự dụng lại các bộ test case è Tuy nhiên lợi ích của việc tự động hóa chỉ đạt được cao nhất khi nỗ lực cho việc tự động hóa không quá lớn Công cụ kiểm thử phần mềm 5 2 4 15 Ứng dụng Kiểm thử tự động thích hợp p Kiểm thử hồi qui Regression testing p Kiểm thử hướng dữ liệu Data driven testing p Kiểm thử bản địa hóa Localization testing Kiểm thử trên nhiều nền tảng Kiểm thử trên nhiều ngôn ngữ p Kiểm thử khả năng chịu tải Load testing Công cụ kiểm thử phần mềm 6 2 4 15 Khó khăn Test scripts là mã nguồn Xác nhận validation 1 testcase là Pass hay Fail Một số tình huống cần sự can thiệp của con người ví dụ như captcha Công cụ kiểm thử phần mềm 7 2 4 15 Các thành phần Test script p Dùng công cụ record and replay p Tự viết script Test data p CSDL p Xml Cfv Test validation Công cụ kiểm thử phần mềm 8 2 4 15 Một số công cụ kiểm thử tự động Functional test p QTP Selenium Windmill Non-functional test p Load runner CloudTest Load Storm Công cụ kiểm thử phần mềm 9 2 4 15 Nội dung Kiểm thử tự động Tổng quan Selenium Selenium IDE Selenium WebDriver Công cụ kiểm thử phần mềm 10 2 4 15 Tổng quan Selenium Selenium là công cụ p Mã nguồn mở p Kiểm thử tự động p Ứng dụng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.