TAILIEUCHUNG - Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm: Bài 4 - GV. Trương Phước Lộc

Bài giảng "Công cụ kiểm thử phần mềm - Bài 4: Trường hợp kiểm thử (Test cases)" cung cấp cho người học các kiến thức: Test case là gì, đầu vào Test case, cấu trúc Test case, cấu trúc Test result. | Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm Bài 4 - GV. Trương Phước Lộc Bài 4 Trường hợp kiểm thử Công cụ kiểm thử phần mềm 1 Nội dung Test case là gì Đầu vào Test case Cấu trúc Test case Cấu trúc Test result 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 2 Tài liệu kiểm thử Test Plan Test Data Test Cases Test Script Test Results Incident Defect Report Test Summary Report Test analysis 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 3 Test case là gì Là một tình huống kiểm tra được thiết kế để kiểm tra một đối tượng có thỏa mãn yêu cầu đặt ra hay không. 3 bước cơ bản Mô tả đặc tả các điều kiện cần cố để tiến hành kiểm tra. Nhập đặc tả đối tượng hoặc dữ liệu cần thiết được sử dụng làm đầu vào để thực hiện kiểm tra. Kết quả mong chờ kết quả trả về từ đối tượng kiểm tra. Test scenario test case Test Step Test Step một hành động để thực hiện và đáp ứng mong đợi Test Case danh sách các test step Test Scenario danh sách các test case và phối hợp của chúng. 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 4 Đầu vào Test case Test plan Test design Requirement Specification GUI design Database design Prototype User manual technical manual Domain knowledge business experience 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 5 Cấu trúc Test case 1. Test case ID 2. Test name 3. Precondition 4. Test step 5. Expected result 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 6 1. Test case ID Mã định danh duy nhất để phân biệt các test case Nên được đặt sao cho Dễ biết được test case thuộc chức năng nào Dễ thêm 1 test case mới cho cùng 1 chức năng Không dùng lại ID của test case đã bị xóa Ví dụ Người dùng_Đăng nhập_01 Người dùng_Đăng nhập_02 Quản tri_Thêm tài khoản_01 Quản tri_Thêm tài khoản_02 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 7 2. Test name Test description Mô tả mục đích của test case Nên Ngắn gọn rõ ràng Mô tả một cách tổng quan mục đích của test case Ví dụ Thêm tài khoản thành công Không được phép thêm tài khoản có ký tự đặc biệt Không được phép thêm tài khoản đã tồn tại Không được phép thêm tài khoản không có email 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.