TAILIEUCHUNG - Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm: Bài 3 - GV. Trương Phước Lộc

Bài giảng "Công cụ kiểm thử phần mềm - Bài 3: Thiết kế kiểm thử phần mềm (Test design)" cung cấp cho người học các kiến thức: Số ca có thể kiểm thử, phân hoạch tương đương, phân tích giá trị biên. | Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm Bài 3 - GV. Trương Phước Lộc Bài 3 Thiết kế kiểm thử phần mềm Công cụ kiểm chứng phần mềm Bài toán Kiểm thử Chương trình tính tổng 2 số nguyên mỗi số có từ 1 đến 2 chữ số 1 Số ca có thể kiểm thử Số ca kiểm thử Giá trị hợp lệ 199 x 199 39 601 0 99 -99 -1 Giá trị không hợp lệ VÔ HẠN gt 100 Đặt vấn đề Có vô số ca kiểm thử Thời gian amp Nhân lực giới hạn Không thể kiểm thử tất cả Cần phương pháp thiết kế phù hợp Ít ca kiểm thử Nhưng có khả năng phát hiện nhiều lỗi độ phủ lớn 3 PHÂN HOẠCH TƯƠNG ĐƯƠNG 4 Phân hoạch tương đương Phân chia dữ liệu thành các lớp có cùng hành vi Tạo ca kiểm thử cho mỗi lớp tương đương Kiểm thử một giá trị đại diện của lớp Nếu giá trị đại diện bị lỗi các giá trị trong lớp đó cũng sẽ bị lỗi như vậy Giảm số lượng ca kiểm thử tăng độ phủ 5 Phân hoạch tương đương 3 bước 1. Xác định các biến đầu vào và đầu ra Input amp Output 2. Xác định lớp tương đương cho từng Input amp Output 3. Xác định các ca kiểm thử 6 Bước 1. Xác định Input amp Output Dựa vào đặc tả chương trình Ví dụ Chương trình tính tổng 2 số Input 2 số A B Output Tổng SUM Thông báo lỗi 7 Bước 2. Xác định lớp tương đương Dựa vào điều kiện đầu vào đầu ra Lớp tương đương equivalence class biểu diễn một tập hợp trạng thái Hợp lệ valid Không hợp lệ invalid Điều kiện Các lớp tương đương Các lớp tương đương hợo lệ không hợp lệ Có 1 đến 2 chữ số -99 Bảng tổng hợp lớp tương đương STT Input Output Lớp tương đương EC1 -99 Một số nguyên tắc Điều kiện đầu Các lớp tương đương Các lớp tương đương vào đầu ra hợo lệ không hợp lệ Giá trị A A Not A Dãy giá trị 1 Ví dụ Nhập vào số nguyên dương nhỏ hơn 100 C1 là số nguyên EC1 là số nguyên valid EC2 không là số nguyên invalid C2 0 100 EC3 0 Ví dụ Chuỗi có 7 ký tự ký tự đầu là chữ cái hoa Valid Length 7 ký tự đầu hoa Invalid Length 7 ký tự đầu không hoa Length lt 7 Length gt 7 12 Ví dụ Tọa độ điểm x y 3 Ví dụ Nhập chiều dài 3 cạnh phân loại tam giác Điều kiện đầu ra Valid Tam giác thường .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.