TAILIEUCHUNG - Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm: Bài 2 - GV. Trương Phước Lộc

Bài giảng "Công cụ kiểm thử phần mềm - Bài 2: Lập kế hoạch kiểm thử (Test plan)" trình bày mục tiêu của việc lập kế hoạch kiểm thử, quy trình lập kế hoạch kiểm thử, cấu trúc Test plan. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập. | Bài giảng Công cụ kiểm thử phần mềm Bài 2 - GV. Trương Phước Lộc Bài 2 Lập kế hoạch kiểm thử Công cụ kiểm thử phần mềm Nội dung Mục tiêu Qui trình Cấu trúc Test plan 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 2 Mục tiêu Tài liệu mô tả phạm vi nhân lực và kế hoạch của các hoạt động test dự kiến. Xác định Các cấp độ kiểm thử Các chức năng sẽ được kiểm thử Các nhiệm vụ kiểm thử ai sẽ thực hiện task nào Mức độ độc lập của tester Môi trường kiểm thử Các kỹ thuật thiết kế test case Tiêu chuẩn test và tiêu chuẩn kết thúc test Rủi ro kế hoạch dự phòng 2 4 2015 Nhập môn kiểm thử phần mềm 3 Qui trình Project plan Requirements Test plan Test planning document specification Acceptance criteria 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 4 Cấu trúc Test Plan 1. Introduction Giới thiệu 2. Requirement for test Yêu cầu kiểm thử 3. Test Strategy Chiến lược kiểm thử 4. Resource Tài nguyên 5. Milestones Các mốc thời gian 6. Deliverables Các sản phẩm 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 5 1. Introduction Giới thiệu Purpose Mục đích Mô tả ngắn gọn về mục đích và tổ chức của tài liệu có mấy phần mỗi phần nói về cái gì Background information Thông tin chung Mô tả ngắn gọn về mục đích test các thành phần ứng dụng hệ thống . và mục đích của chúng. Mô tả các thông tin về các chức năng và tính năng chính kiến trúc của nó và lịch sử dự án một cách vắn tắt STT Tên tài liệu Nguồn Ghi chú Document reference Tài liệu liên quan 1 2 2 4 2015 Công cụ kiểm thử phần mềm 6 1. Introduction Giới thiệu Scope of testing Phạm vi kiểm thử Mô tả các cấp độ test Mô tả các loại test có trong kế hoạch Liệt kê các tính năng và chức năng sẽ được hoặc không được test. Đặt độ ưu tiên cho chức năng được test Liệt kê các giả thiết trong quá trình lập kế hoạch có thể ảnh hưởng đến việc thiết kế phát triển hoặc thực hiện test Định nghĩa các điều kiện để test hồi qui đặc biệt áp dụng choCông 2 4 2015 các dự cụ kiểm ánmềmnâng cấp chu thử phần 7 kỳ và phạm vi test hồi qui 1. Introduction Giới thiệu Constraints Ràng buộc Môi trường test .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.