TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Tặng cho quyền sử dụng đất ở theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Mục đích nghiên cứu của Luận án là làm sáng tỏ những tiền đề lý luận về tặng cho quyền sử dụng đất ở và pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất ở. Trên nền tảng lý luận đó, nghiên cứu các quy định của pháp luật thực định cũng như thực tiễn thực hiện pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất ở nhằm tìm ra mối quan hệ biện chứng giữa lý luận, pháp luật và thực tiễn của tặng cho quyền sử dụng đất để tìm ra và khuyến nghị những giải pháp cho việc hoàn thiện pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất ở. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học Tặng cho quyền sử dụng đất ở theo pháp luật Việt Nam hiện nay VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ MINH TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành Luật Kinh tế Mã số 9 38 01 07 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI 2019 Công trình được hoàn thành tại Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Người hướng dẫn khoa học . Nguyễn Thị Nga Phản biện 1 Phản biện 2 Phản biện 3 Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện tại Học viện Khoa học xã hội Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 477 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội. Vào hồi giờ .phút ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện - Thư viện Học viện Khoa học xã hội - Thư viện Quốc gia Việt Nam MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Với ý nghĩa là một trong những phương thức biểu hiện của sự dịch chuyển quyền từ chủ thể sử dụng đất này sang chủ thể sử dụng đất khác dựa trên mối quan hệ bình đẳng về địa vị pháp lý giữa chủ thể trao quyền và chủ thể nhận quyền chúng vượt qua sự chỉ định hay sự áp đặt của Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu đại diện đối với đất đai. Nên trên thực tế việc tặng cho QSDĐ ở có thể diễn ra rất đa dạng từ chủ thể tặng cho như những người có quan hệ huyết thống cha mẹ con cái người thân quen cho đến các tổ chức cộng đồng dân cư hoặc Nhà là đối tượng được tặng cho cũng rất đa dạng. Cơ sở pháp lý của tài sản tặng cho cũng vô cùng phức tạp. Sự phức tạp ấy đòi hỏi cần phải được nghiên cứu một cách thấu đáo hệ thống pháp luật không chỉ là pháp luật dân sự về tặng cho tài sản pháp luật đất đai về tặng cho QSDĐ mà còn pháp luật khác có liên quan như pháp luật hôn nhân gia đình pháp luật về công chứng chứng thực pháp luật về đăng ký. Trong tặng cho các QSDĐ thì tặng cho QSDĐ ở có tính phức tạp hơn cả bởi xuất phát từ chính tính chất đặc điểm vai trò và giá trị hữu dụng của QSDĐ ở. Sự phức tạp về chủ thể về đối tượng về cơ sở pháp

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.