TAILIEUCHUNG - Summary of PhD thesis in Economics: Sustainable economic development in Bac Ninh province in the period until 2030

The overall objective of the thesis is to clarify basic theoretical issues about sustainable development in a locality (a province) and then apply it to the Sustainable Development Research study in Bac Ninh province to show the achieved results. limitations and causes of limitations serve as a basis for proposing solutions to promote sustainable development of a province. | Summary of PhD thesis in Economics Sustainable economic development in Bac Ninh province in the period until 2030

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.