TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Sự gắn kết của sinh viên và mối quan hệ với chất lượng cuộc sống đại học

Mục tiêu của luận án nghiên cứu các yếu tố thuộc nhận thức và đặc điểm cá nhân ảnh hưởng như thế nào đến sự gắn kết của sinh viên và mối quan hệ giữa sự gắn kết với chất lượng cuộc sống đại học của sinh viên. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Sự gắn kết của sinh viên và mối quan hệ với chất lượng cuộc sống đại học BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Đoan Trân SỰ GẮN KẾT CỦA SINH VIÊN VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CHẤT LƢỢNG CUỘC SỐNG ĐẠI HỌC Chuyên ngành Kinh doanh thương mại Mã số 9340121 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh - Năm 2020 Công trình này được hoàn thành tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học . Đoàn Thị Hồng Vân . Bùi Thanh Tráng Phản biện 1 Phản biện 2 Phản biện 3 Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại . vào hồi .giờ ngày tháng . năm Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện 1 Chƣơng 1. TỔNG QUAN . Bối cảnh nghiên cứu Trong nhiều thập kỷ qua các tổ chức giáo dục đại học đã trải qua quá trình mở rộng và chuyển đổi đồng thời phải đối mặt với nhiều thách thức cả trong nước và quốc tế Chen 2016 Dao amp Thorpe 2015 Koszembar-Wiklik 2016 . Bối cảnh và xu hướng của cách mạng công nghệ sẽ tiếp tục làm thay đổi giáo dục đại học sâu sắc. Trường đại học không còn là nơi độc quyền cung cấp tri thức nữa mà giờ đây phải thực hiện vai trò của mình cao hơn đó là truyền cảm hứng để người học có được thái độ học tập tốt cũng như rèn luyện cho họ có khả năng tự đào tạo và tinh thần học tập suốt đời. Ở chiều ngược lại người học có rất nhiều sự lựa chọn cả về địa chỉ và phương thức để trang bị kiến thức cho mình. Những thay đổi như vậy đã ảnh hưởng đến cách các cơ sở giáo dục đại học vận hành ngày nay và chúng được xem là động lực cho việc tiếp thị giáo dục đại học. Do đó việc nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo thu hút người học và các hoạt động marketing khác nhằm chăm sóc sinh viên như khách hàng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc xem xét sự gắn kết của sinh viên dưới góc nhìn đa chiều bao gồm hình vi nhận thức và cảm xúc cho phép hiểu biết sâu sắc về trải nghiệm của cá nhân Fredricks và cộng sự 2004 hơn nữa sự gắn kết được coi như là một quá trình tâm lý dễ uốn nắn

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.