TAILIEUCHUNG - Summary of dissertation: The relationship between student engagement and quality of college life

The overall objectives of the research are to unveil: (i) how cognitive dimensions and personal characteristics (including perceived service value, absorptive capacity, purpose in life, and grit) affect student engagement; and (ii) the linkage between student engagement and quality of college life. | Summary of dissertation The relationship between student engagement and quality of college life

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.