TAILIEUCHUNG - Doctoral Dissertation summary: The organizational diagnosis model - The case of local government organizations in Ho Chi Minh city, Vietnam

This study uses mixed methods that are carried out by not only the qualitative method but also a quantitative method based on a deductive approach Newman (2000). | Doctoral Dissertation summary The organizational diagnosis model - The case of local government organizations in Ho Chi Minh city Vietnam

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.