TAILIEUCHUNG - Summary of Phd thesis: Factors affecting environmental accounting and the impact of its on the operational results of textile and garment enterprises in Viet Nam

The study influences the factors on environmental accounting and the impact of environmental accounting on the performance of textile enterprises in Vietnam, thereby proposing recommendations for environmental accounting in textile enterprises in Vietnam. | Summary of Phd thesis Factors affecting environmental accounting and the impact of its on the operational results of textile and garment enterprises in Viet Nam

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.