TAILIEUCHUNG - Summary of Economics Phd’s thesis: The relationship between competence, scientific research results of lecturers and university brands a case study in Ho Chi Minh city

The author has not seen any research on the relationship between competence, scientific research results and university brands. Therefore, the author chooses the topic "The relationship between competence, scientific research results of lecturers and university brands: A case study in Ho Chi Minh City" for research to give research hypotheses, research models and recommendations for governance to contribute to the development of Vietnamese universities today and in the future. | Summary of Economics Phd s thesis The relationship between competence scientific research results of lecturers and university brands a case study in Ho Chi Minh city

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.