TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản lý công: Đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh

Mục đích nghiên cứu của Luận án là thông qua việc nghiên cứu hoạt động đánh giá tác động trước văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh để đưa ra những giải pháp hoàn thiện hơn nữa hoạt động này, gián tiếp góp phần nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Quản lý công Đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh BỘ GIÁO DỤC BỘ NỘI VỤ VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN ĐỨC QUYỀN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH Chuyên ngành Quản lý công Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI 2020 Công trình được hoàn thành tại . Người hướng dẫn khoa học 1. Nguyễn Văn Thâm 2. TS. Hà Quang Thanh Phản biện 1 Phản biện 2 Phản biện 3 Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện Địa điểm Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ - Phòng họp . Nhà Học viện Hành chính Quốc gia. Số 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - Hà Nội Thời gian vào hồi giờ . ngày tháng . Năm Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia Việt Nam hoặc thư viện của Học viện Hành chính Quốc gia. DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 1. Nguyễn Đức Quyền Quality of RIA at the provincial Government in Vietnam magazine Leadership and Policy Innovation in the digital Age special numbers for 12 2019 2. Nguyễn Đức Quyền Nghiên cứu hệ tiêu chí đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương cấp tỉnh ban hành Tạp chí Giáo dục và Xã hội số đặc biệt kỳ 2 - tháng 6 2018. 3. Nguyễn Đức Quyền Nghiên cứu kinh nghiệm kiểm soát đánh giá tác động văn bản quy phạm pháp luật của một số nước trên thế giới hiện nay Tạp chí Giáo dục và Xã hội số kỳ 1 - tháng 7 2018. 4. Nguyễn Đức Quyền Vấn đề nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong tiến trình cải cách một cái nhìn từ thực tế Tạp chí Tổ chức nhà nước số tháng 9 2014. 5. Nguyễn Đức Quyền Một số nhận xét về việc thực thi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Quản lý nhà nước số tháng 10 2014. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Lý do đầu tiên là xuất phát từ vai trò quan trọng của văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật là một công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý của chính

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.