TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển tín dụng cho hộ nghèo ở tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu của luận án nhằm đánh giá đúng thực trạng tín dụng cho hộ nghèo ở tỉnh Thái Nguyên, làm cơ sở đề xuất các giải pháp phát triển tín dụng cho hộ nghèo, tiến tới góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo đa chiều, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tới. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Phát triển tín dụng cho hộ nghèo ở tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH . . NGUYỄN HỮU THU PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CHO HỘ NGHÈO Ở TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số 9340410 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ THÁI NGUYÊN 2020 Công trình đƣợc hoàn thành tại TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS. TS. Phạm Bảo Dƣơng Phản biện 1 . Phản biện 2 . Luận án được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường tại Trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Vào hồi. giờ. ngày. tháng. năm 20. Có thể tìm hiểu luận án tại - Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên - Thƣ viện trƣờng Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Giảm nghèo bền vững là mục tiêu cốt lõi trong chiến lược phát triển của Việt Nam trong đó tiếp cận tín dụng được xem như là một công cụ quan trọng trong việc tăng cường hỗ trợ tài chính để hộ nghèo phát triển kinh tế. Tuy nhiên theo các nghiên cứu gần đây các hộ nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn vốn tín dụng từ khu vực chính thức chỉ có khoảng trên 28 hộ gia đình có ít nhất một khoản vay trong khi có tới hơn 71 hộ không có khoản vay nào. Hoạt động của mạng lưới tín dụng chính thức ở tỉnh Thái Nguyên tham gia vào việc cung cấp tín dụng cho hộ nghèo trong những năm gần đây đã phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu tuy nhiên hoạt động của những mạng lưới này vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ và kịp thời nhu cầu về vốn tín dụng cho hộ nghèo. Nhiều hộ nghèo vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng. Câu hỏi đặt ra là thực trạng nhu cầu vay vốn tín dụng của hộ nghèo ở tỉnh Thái Nguyên như thế nào Thực trạng phát triển tín dụng cho hộ nghèo trên địa bàn ra sao Tại sao tỷ lệ hộ nghèo được tiếp cận vốn tín dụng còn thấp Đâu là nguyên nhân Giải pháp nào cần để phát triển tín dụng cho hộ nghèo trên địa .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.