TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành

Luận án được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, đồng thời sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành phù hợp khác như: phân tích, tổng hợp, so sánh và phương pháp xã hội học. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học Quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHẠM HÙNG CƯỜNG QUYỀN NHÂN THÂN CỦA NHÓM NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TRONG XÃ HỘI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH Chuyên ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2020 Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Luật Hà Nội Người hướng dẫn khoa học 1. TS. Lê Đình Nghị 2. . Hà Thị Mai Hiên Luận án được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Vào hồi . giờ. ngày. tháng 3 năm 2020. Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia và Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội MỞ ĐẦU Trong những năm qua Việt Nam đã có những chính sách cụ thể trong việc ban hành ra các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể để hiện thực hóa các biện pháp hỗ trợ quyền con người nói chung và quyền của nhóm dễ bị tổn thương nói riêng. Bên cạnh đó các tổ chức nhân dân phi chính phủ của Việt Nam và quốc tế cũng đã có rất nhiều chương trình dự án hỗ trợ nhóm người yếu thế như hỗ trợ vốn đào tạo dạy nghề tạo công ăn việc làm tiếp cận các dịch vụ công Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan trong đó một phần do các quy định pháp lý có những điểm chưa triệt để và rõ ràng. Cùng với đó là những hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ cơ sở nguồn lực Nhà nước có hạn dẫn đến nhận thức và việc tiếp cận các biện pháp của Nhà nước cũng như của các tổ chức nhân dân và phi chính phủ khác đối với nhóm người dễ bị tổn thương còn nhiều hạn chế. Đặc biệt việc bảo vệ quyền nhân thân của những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương hiện tại vẫn chỉ được đề cập trong những đạo luật chung như Bộ luật Dân sự và một số luật chuyên ngành mà chưa thực sự được định hướng pháp điển hoá đúng với tính chất của nó. Chính vì vậy luận án tập trung nghiên cứu vấn đề Quyền nhân thân của nhóm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.