TAILIEUCHUNG - Doctoral thesis summary: Organizing the cost management accounting information system in Vietnamese leather and footwear enterprises

The dissertation provides an overview of issues related to the organization of the cost management accounting information system and the organizational factors affecting the quality of the cost management accounting information. | Doctoral thesis summary Organizing the cost management accounting information system in Vietnamese leather and footwear enterprises

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.