TAILIEUCHUNG - Summary of the Economics dissertation: Credit development for poor households in Thai Nguyen province

This research aims to assess the current status of poor households' credit situation in Thai Nguyen province; to provide the fundamental base in order to propose solutions for the poor families' credit development to contribute to success of Multidimensional Poverty Reduction, Sustainable Poverty Reduction in Thai Nguyen province in the next development phases. | Summary of the Economics dissertation Credit development for poor households in Thai Nguyen province

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.