TAILIEUCHUNG - Summary of Doctoral dissertation: State management of higher education in the form of part-time training at academies under the ministry of public security

Studying theory on state management of higher education in the form of part- time training to create a basis to analyze practice and propose solutions to enhance the state management of higher education in the form of part-time training at academies under the Ministry of Public Security. | Summary of Doctoral dissertation State management of higher education in the form of part-time training at academies under the ministry of public security

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.