TAILIEUCHUNG - Summary of Doctoral thesis in Public management: Competency-based civil servant management in state administrative agencies to meet the administrative reform requirements in Vietnam

Research object of the thesis is competency-based civil servant management in State administrative agencies, meeting administrative reform requirements. | Summary of Doctoral thesis in Public management Competency-based civil servant management in state administrative agencies to meet the administrative reform requirements in Vietnam

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.