TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Tài chính ngân hàng: Tác động của tiếp xúc đa thị trường lên cạnh tranh, rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Luận án nghiên cứu về các cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan về rủi ro tín dụng, cạnh tranh, tiếp xúc đa thị trường đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Tài chính ngân hàng Tác động của tiếp xúc đa thị trường lên cạnh tranh rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CHÍ MINH HỒ THỊ NGỌC TUYỀN TÁC ĐỘNG CỦA TIẾP XÚC ĐA THỊ TRƯỜNG LÊN CẠNH TRANH RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CHÍ MINH HỒ THỊ NGỌC TUYỀN TÁC ĐỘNG CỦA TIẾP XÚC ĐA THỊ TRƯỜNG LÊN CẠNH TRANH RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Mã số Người hướng dẫn khoa học TS. Nguyễn Chí Đức TS. Đào Lê Kiều Oanh TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 1 TÓM TẮT Luận án được thực hiện nhằm mục tiêu phân tích tác động của tiếp xúc đa thị trường lên cạnh tranh rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam cùng với các yếu tố có liên quan đến các ngân hàng thương mại. Nghiên cứu được tiến hành trong giai đoạn từ 2008 2017 với phương pháp nghiên cứu định lượng gồm các bước phân tích như sau i Đo lường tác động của tiếp xúc đa thị trường và các yếu tố liên quan tác động đến cạnh tranh của các ngân hàng thương mại thông qua chỉ số LERNER. ii Đánh giá và đo lường mức độ tác động của tiếp xúc đa thị trường đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua chỉ số NPL MMC1. iii Đo lường tác động tiếp xúc đa thị trường đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua việc ước tính chỉ số tiếp xúc đa thị trường MMC1 MMC2 đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại được đo lường bằng lợi nhuận điều chỉnh rủi ro RAROA . iv Áp dụng phương pháp GMM cho dữ liệu bảng không cân bằng phân tích tác động của tiếp xúc đa thị trường cạnh tranh và rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.