TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay

Mục đích của Luận án nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính. Trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN QUỲNH LIÊN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số 62380102 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Hà Nội -2020 i Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Luật Hà Nội Người hướng dẫn khoa học 1. Nguyễn Văn Quang 2. TS. Nguyễn Thị Kim Thoa Phản biện 1 Phản biện 2 Phản biện 3 Luận án được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại Đại học Luật Hà Nội vào hồi giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia. Thư viện Đại học Luật Hà Nội. ii MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ban hành quyết định hành chính là một trong những phương thức quan trọng trong quản lý hành chính nhà nước là hoạt động cơ bản của nền hành chính biểu hiện của thực thi quyền hành pháp trong nhà nước pháp quyền. Quyết định hành chính có chất lượng đáp ứng đúng yêu cầu quản lý bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân sẽ giúp cho bộ máy nhà nước hoạt động hài hòa nhịp nhàng hiệu lực hiệu quả. Trong các quy định pháp luật về ban hành QĐHC đã có một số biện pháp hình thức kiểm soát thể hiện thông qua các quy định cụ thể về thẩm quyền trình tự thủ tục ban hành QĐHC bảo đảm công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình sự tham gia của các đối tượng trong ban hành QĐHC. Pháp luật hiện hành cũng đã có những quy định để các cơ quan nhà nước thực hiện việc kiểm tra giám sát việc ban hành các QĐHC thông qua cơ chế thanh tra kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật đối với hoạt động quản lý nhà nước nói chung trong đó bao gồm hoạt động ban hành các QĐHC của các cơ quan này và cơ chế để đối tượng thi hành QĐHC được thực hiện quyền khiếu nại khiếu kiện các QĐHC cũng như yêu cầu nhà nước bồi thường đối với các QĐHC gây thiệt hại cho tổ chức cá nhân. Tuy nhiên quá trình thực thi QĐHC trong một .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.