TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tổ chức kế toán quản trị hàng tồn kho trong các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam

Mục tiêu cơ bản và xuyên suốt của luận án là nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị hàng tồn kho trong các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam nhằm cung cấp các thông tin hữu ích cho nhà quản trị trong việc kiểm soát hàng tồn kho theo chuỗi cung ứng và ra các quyết định kinh doanh hiệu quả, nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho cho các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Tổ chức kế toán quản trị hàng tồn kho trong các doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . Tính cấp thiết của đề tài Trong doanh nghi ệp hàng tồn kho HTK luôn có vai trò rất quan tr ọng đối với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Tồn kho đượ c hiểu là các nguồn nhàn rỗi đượ c giữ lại để sử dụng cho tương lai. Cũng có quan điểm cho rằng tồn kho là số lượ ng hàng hóa sản phẩm tự tạo trong kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Nhu c ầu này có thể là sản phẩm của doanh nghi ệp s ản xu ất ra cũng có thể là hàng cung cấp trong quá trình gia công. Nếu DN có quan điểm lạc quan không tính toán đến chi phí tồn kho thì sẽ tăng mức tồn kho lên nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong th ời k ỳ suy thoái DN sẽ gi ảm l ượng t ồn kho xu ống. Để quản lý tốt HTK phải có sự kết hợp hiệu quả gi ữa các bộ phận chức năng trong DN trong đó kế toán là công cụ quản lý quan trọng không thể thiếu đối với nhà quản trị. HTK trong doanh nghiệp tồn tại dưới hình thái vật chất bao gồm nhi ều đối tượ ng khác nhau đa dạng về chủng loại khác nhau về đặc điểm điều kiện bảo quản và đượ c hình thành từ nhiều nguồn. Xác định chất lượ ng tình trạng cũng như giá trị HTK là công việc khó khăn phức tạp yêu cầu không chỉ phản ánh dưới góc độ kế toán tài chính mà còn phải theo dõi dướ i góc độ kế toán quản trị. Tuy nhiên tổ chức KTQT nói chung và KTQT hàng tồn kho nói riêng trong các doanh nghi ệp s ản xuất Việt Nam vẫn là một nội dung tương đối mới do đó quá trình tổ chức tri ển khai v ẫn còn nhiều bất cập lúng túng dẫn đến thông tin không đầy đủ kịp thời và chưa đáp ứng đượ c yêu cầu quản lý đối với bộ phận tài sản quan trọng này của DN. Dướ i góc độ nghiên cứu các công trình đã công bố về tổ chức KTQT hàng tồn kho ở Vi ệt Nam còn khá hạn chế chưa có nghiên cứu chuyên sâu về tổ chức KTQT hàng tồn kho áp dụng cho các DNSX giấy. Trong khi đó ngành sản xuất giấy là ngành có vị trí quan trọng trong n ền kinh t ế qu ốc dân và .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.