TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay

Luận án phân tích các vấn đề lý luận và thực trạng về bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay, đề xuất các giải pháp giúp cho Tòa án nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử bảo vệ công lý trong thời gian tới. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRẦN TRÍ DŨNG BẢO VỆ CÔNG LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Hà Nội 2019 Công trình được hoàn thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học Lê Văn Long Phản biện 1 Phản biện 2 Phản biện 3 Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường họp tại Trường Đại học Luật Hà Nội vào hồi giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu Luận án tại 1 Thư viện Quốc gia 2 Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Hiến pháp năm 2013 đã quy định Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý bảo vệ quyền con người quyền công dân bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ lợi ích của Nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quot . Việc hiến định nói trên đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong nhận thức của Đảng và Nhà nước về công lý và vai trò của Tòa án nhân dân trong việc bảo vệ công lý trong đời sống chính trị - pháp lý - xã hội tại Việt Nam qua đó đã đặt ra những câu hỏi về lý luận và thực tiễn mang tính cấp thiết Công lý là gì Tòa án bảo vệ công lý như thế nào Đánh giá thực trạng bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án hiện nay ra sao Giải pháp gì để giúp ích cho hoạt động bảo vệ công lý của Tòa án . Chính vì lẽ đó nghiên cứu sinh chọn nghiên cứu vấn đề Bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay để góp phần làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . Mục đích nghiên cứu Phân tích các vấn đề lý luận và thực trạng về bảo vệ công lý trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân ở Việt Nam hiện nay đề xuất các giải pháp giúp cho Tòa án nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử bảo vệ công lý trong thời

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.