TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Thẩm quyền của tòa án Việt Nam đối với các vụ việc kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài trong mối tương quan với pháp luật một số quốc gia trên thế giới

Luận án nghiên cứu các vấn đề về thẩm quyền giải quyết các vụ việc kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài của tòa án Việt Nam theo pháp luật Việt Nam đặt trong mối tương quan trên cơ sở phân tích, so sánh với pháp luật một số quốc gia trên thế giới. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học Thẩm quyền của tòa án Việt Nam đối với các vụ việc kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài trong mối tương quan với pháp luật một số quốc gia trên thế giới BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC VỤ VIỆC KINH DOANH THƯƠNG MẠI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI PHÁP LUẬT MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI Chuyên ngành Luật Quốc tế Mã số 9380108 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2020 Công trình được hoàn thành tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học 1. TS. Nguyễn Hồng Bắc 2. TS. Nguyễn Thái Mai Phản biện 1 Phản biện 2 Phản biện 3 Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường họp tại Trường Đại học Luật Hà Nội vào hồi h 2020 Có thể tìm hiểu luận án tại 1 Thư viện Quốc gia 2 Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong thời gian qua Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện hệ thống pháp luật về thẩm quyền của Tòa án đối với các vụ việc kinh doanh thương mại có YTNN cũng như ký kết Hiệp định tương trợ và hợp tác trên các lĩnh vực thương mại đầu tư với các nước tham gia các Điều ước quốc tế ĐUQT để giải quyết các vấn đề trên đã đem lại nhiều thuận lợi hơn trong công tác giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại có YTNN. Tuy nhiên quy định của các Hiệp định tương trợ tư pháp TTTP về thẩm quyền của TA Việt Nam giải quyết các tranh chấp dân sự nói chung kinh doanh thương mại nói riêng có YTNN trong các Hiệp định TTTP còn ít ỏi sơ lược có quy định lại cho phép TA của cả hai bên ký kết đều có thẩm quyền giải quyết nên việc hiểu áp dụng những quy định đó còn nhiều lúng túng. Ngoài ra pháp luật Việt Nam quy định về thẩm quyền của TA Việt Nam giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại có YTNN còn nằm rải rác trong các văn bản khác nhau mà chưa có sự tập trung trong văn bản chuyên ngành còn có sự mâu thẫu giữa các văn bản chuyên ngành như Luật Đầu tư năm 2014 Bộ luật Hàng hải năm 2015 so .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.