TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu thống kê mô hình đo lường lòng yêu nước kinh tế của người tiêu dùng thành thị tại Việt Nam

Luận án định nghĩa và xây dựng thang đo khái niệm lòng yêu nước kinh tế của người tiêu dùng, phù hợp với tình huống người tiêu dùng Việt Nam. Đánh giá thang đo khái niệm lòng yêu nước kinh tế của người tiêu dùng nhờ sử dụng kỹ thuật thống kê đa biến trong giai đoạn nghiên cứu định lượng khẳng định các phát hiện từ giai đoạn định tính. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Nghiên cứu thống kê mô hình đo lường lòng yêu nước kinh tế của người tiêu dùng thành thị tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ----------------- CHU NGUYỄN MỘNG NGỌC NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ MÔ HÌNH ĐO LƢỜNG LÒNG YÊU NƢỚC KINH TẾ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG THÀNH THỊ TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành Thống kê Mã số 9460201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh Năm 2020 Công trình được hoàn thành tại . Người hướng dẫn khoa học TS Hà Văn Sơn TS Trần Văn Thắng Phản biện 1 . . Phản biện 2 . . Phản biện 3 . . Luận án sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm luận án cấp trường họp tại . . Vào hồi . giờ . ngày. tháng . năm . Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện . ghi tên các thư viện nộp luận án Chƣơng 1 GIỚI THIỆU Lý do lựa chọn đề tài Hội nhập kinh tế thế giới và tự do hoá thương mại đã giúp VN khẳng định mình trước cộng đồng quốc tế nhưng cũng mang đến nhiều thách thức. Toàn cầu hóa thị trường đã làm thay đổi các điều kiện cạnh tranh của các doanh nghiệp VN sự sẵn có của hàng ngoại nhập với giá cả ngày càng hợp lý cộng thêm các hoạt động tiếp thị toàn cầu gia tăng nhanh đã tạo ra một bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong nước. Lúc này sự thiên vị của người tiêu dùng đối với các sản phẩm trong nước là một yếu tố quyết định quan trọng của hành vi mua sản phẩm nội địa Josiassen 2011 nên khai thác sự thiên vị của người tiêu dùng trở thành một hàng rào phi thuế quan tinh tế bảo vệ nền sản xuất trong nước. Cuộc vận động Người VN ưu tiên dùng hàng VN là một minh chứng của chủ trương này. Do đó việc điều tra sự thiên vị có tính tình cảm của người tiêu dùng đối với nền sản xuất trong nước là một chủ đề được các nhà nghiên cứu hành vi tiêu dùng khá quan tâm mà tập trung nhiều vào mô hình chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng. Các nghiên cứu này đã được thực hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới và cả tại VN đã phát hiện mối quan hệ thuận chiều mạnh mẽ giữa tình yêu nước của dân chúng và chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng của họ Auruskeviciene và .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.