TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế quản lý: Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận án nghiên cứu quan hệ giữa năng lực cạnh tranh và cấu trúc vốn của doanh nghiệp; ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế quản lý Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 1 2 PHẦN MỞ ĐẦU nghiệp niêm yết gia tăng cạnh tranh với cấu trúc vốn hợp lý tránh bên bờ phá sản và phát triển bền vững. Tìm ra điểm ngưỡng về cấu trúc vốn cũng như năng lực cạnh 1. Sự cần thiết của luận án tranh tối ưu về cấu trúc vốn cạnh tranh của các doanh nghiệp niêm yết trên Đề tài Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và năng lực cạnh tranh của TTCKVN đưa ra các quyết định phù hợp cho doanh nghiệp. các doanh nghiệp niêm yết trên TTCKVN tìm hiểu mối quan hệ tác động qua lại 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu giữa cấu trúc vốn và năng lực cạnh tranh tác động của cấu trúc vốn đến cạnh tranh và - Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là mối quan hệ giữa cấu trúc việc cạnh tranh trên thị trường có ảnh hưởng như thế nào đến cấu trúc vốn của các vốn và năng lực cạnh tranh của của các doanh nghiệp niêm yết trên TTCKVN. Trong doanh nghiệp niêm yết trên TTCKVN. Đề tài không chỉ có ý nghĩa đóng góp vào đó năng lực cạnh tranh đo bằng cả 3 chỉ số là Tobin s Q chỉ số HHI và chỉ số BI. hệ thống lý thuyết vốn còn hạn chế như hiện nay về mối quan hệ giữa cấu trúc vốn - Phạm vi nghiên cứu Việc thu thập số liệu thứ cấp các báo cáo tài chính và năng lực cạnh tranh trong môi trường nghiên cứu ở Việt Nam. Đồng thời các trong giai đoạn 7 năm từ 2009 đến 2015. Đây là giai đoạn sau khủng hoảng tài chính nghiên cứu đi trước chỉ mang tính chất đơn lẻ hoặc về cấu trúc vốn hoặc về cạnh các doanh nghiệp bắt đầu đi vào phục hồi. Vì vậy giai đoạn này vô cùng có ý nghĩa tranh mà chưa có nghiên cứu nào đánh giá mối quan hệ hai chiều giữa hai nhân tố đối với các nhà nghiên cứu các nhà quản lý trong việc tham khảo các kết quả nghiên này. Đề tài không chỉ đóng góp về mặt lý thuyết mà còn góp phần giải quyết một cứu và định hướng cho các giai đoạn tiếp theo. vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay cho hầu hết các doanh nghiệp

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.